Platine LoRa T8 – Schaltbild

Schaltbild LoRa T8 Platine

Anschlussbelegung:

1I2C Power (PA07) [Arduino 9]
2GND
3SCL – PA23
4SDA – PA22
J6 und J9 – I2C-Anschluss
1+3Vgps [geschaltet über PA15]
2TxD2 – PA08
3RxD2 – PA09
4GND
J3 – GPS-Anschluss
1+3Vgps [geschaltet über PA15]
2GND
3TxD2 – SDA2 – PA08
4RxD2 – SCL2 – PA09
J16 – alternativer GPS-Anschluss oder 2ter I2C
1TxD – PA10
2RxD – PA11
3+3V
4GND
J4 – UART – Debug
1+3Vgps
2PWM- PA09 [Arduino 3]
3GND
J17 – Servo-Anschluss
1+3Vgps
2GND
3SDI – MOSI
4SCLK – SCLK
5CS – PA15 [Arduino 5]
6D/C – PA27 – [Arduino 26] (LED1)
7Reset – PA02 – [Arduino14]
8Busy – PA03 [Arduino 42]
J1 ePapaer Display
1(open) Drain Ausgang 1 – [Arduino 5] (max 3A)
2GND
J7 Schalt-Ausgang 1
1(open) Drain Ausgang 2 – [Arduino 10] (max 3A)
2GND
J12 Schalt-Ausgang 2
J2Optokoppler Eingang Anode
J8Optokoppler Eingang Kathode
Optokoppler Eingang (5- 15V) – Wahlweise an PA02 oder Reset